Quá trình công nhận phòng thí nghiệm là một phương tiện xác định năng lực kỹ thuật. Việc công nhận sử dụng các tiêu chí và thủ tục được phát triển đặc biệt để xác định năng lực kỹ thuật. Các tiêu chí dựa trên ISO / IEC 17025 được sử dụng để đánh giá các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới:

  • Năng lực kỹ thuật của nhân viên
  • Tính hợp lệ và thích hợp của các phương pháp thử nghiệm
  • Liên kết chuẩn của các phép đo và hiệu chuẩn theo chuẩn quốc gia
  • Tính phù hợp, việc hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị thử nghiệm
  • Môi trường thử nghiệm
  • Mẫu thử, xử lý và vận chuyển thiết bị thử nghiệm
  • Đảm bảo chất lượng dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Không. Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của MP được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017 không cần chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 vì các yêu cầu của tiêu chuẩn này đã được áp dụng theo ISO / IEC 17025: 2017 như được định nghĩa tại Điều 8, Yêu cầu hệ thống quản lý.

Là một phòng thí nghiệm được công nhận có nghĩa là chúng tôi đã chứng minh sự tuân thủ tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017 để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001 được đưa vào tiêu chuẩn.

Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được công nhận của MP phát hành báo cáo hiệu chuẩn có ký hiệu ANAB với ký hiệu ILAC-MRA chứng thực sự công nhận của các tổ chức này. Quý khách hàng có thể kiểm tra năng lực hiệu chuẩn của các phòng thí nghiệm của MP ở mục phạm vi công nhận được thể hiện trên trang web ANAB (Cơ quan công nhận) và trang web của MP.

Chứng nhận năng lực các phòng thí nghiệm của MP

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận

Có. Nhiều quốc gia trên thế giới có một hoặc nhiều tổ chức chịu trách nhiệm về việc công nhận các phòng thí nghiệm ở quốc gia họ. Hầu hết các tổ chức công nhận này thông qua ISO / IEC 17025 để làm cơ sở để công nhận các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Giúp các nước sử dụng cách tiếp cận thống nhất để xác định năng lực của phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận thống nhất này cho phép các quốc gia thiết lập các thỏa thuận với nhau, dựa trên việc đánh giá và chấp nhận hệ thống công nhận phòng thí nghiệm của nhau. Các thỏa thuận quốc tế như vậy, được gọi là thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA), rất quan trọng trong việc cho phép dữ liệu thử nghiệm được chấp nhận giữa các quốc gia. Hơn 90 cơ quan công nhận phòng thí nghiệm đã ký một thỏa thuận công nhận nhiều bên, được gọi là thỏa thuận ILAC, giúp tăng cường đáng kể việc chấp nhận dữ liệu xuyên biên giới quốc gia của các nước ký kết. Hệ thống MRA quốc tế cho phép các phòng thí nghiệm được công nhận đạt hình thức công nhận quốc tế và cho phép dữ liệu đi kèm với hàng hóa xuất khẩu được chấp nhận dễ dàng hơn trên thị trường nước ngoài.

Nguồn: https://ilac.org