Năng lực kỹ thuật phòng thí nghiệm có ý nghĩa như thế nào đối với việc công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025?

Quá trình công nhận phòng thí nghiệm là một phương tiện để xác định năng lực kỹ thuật. Công nhận sử dụng các tiêu chí và thủ tục được phát triển cụ thể để xác định năng lực kỹ thuật. Các tiêu chí dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được sử dụng để đánh giá các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới:

Năng lực kỹ thuật của nhân viên
Hiệu lực và sự phù hợp của các phương pháp thử nghiệm
Truy xuất nguồn gốc của các phép đo và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia
Tính phù hợp, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị kiểm tra
Môi trường thử nghiệm
Lấy mẫu, xử lý và vận chuyển vật phẩm thử nghiệm
Đảm bảo chất lượng dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn

Phòng thí nghiệm MP chỉ được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017, tuy nhiên công ty của tôi đang yêu cầu nhà cung cấp của tôi phải được chứng nhận ISO 9001. MP có cần phải có chứng nhận riêng không?

Không, nó không còn cần thiết nữa. Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn MP được công nhận theo ISO/IEC 17025: 2017 không cần phải được chứng nhận theo ISO 9001 vì các yêu cầu của tiêu chuẩn này đã được bao gồm trong ISO/IEC 17025: 2017 như được định nghĩa trong Điều 8, Yêu cầu hệ thống quản lý.

Là một phòng thí nghiệm được công nhận có nghĩa là chúng tôi đã chứng minh sự tuân thủ tất cả các yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2017 để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001 được đưa vào tiêu chuẩn.

Làm cách nào để biết phòng thí nghiệm hiệu chuẩn có được công nhận hay không?

Các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được công nhận của MP đưa ra các báo cáo hiệu chuẩn hiển thị ký hiệu ANAB với ký hiệu ILAC-MRA được kết hợp dưới dạng xác nhận cho biết họ đã được công nhận. Bạn có thể kiểm tra khả năng hiệu chuẩn của Phòng thí nghiệm MP trên Phạm vi Công nhận được công bố trên trang web ANAB (Cơ quan Công nhận) và Trang web MP.

Phạm vi công nhận của Phòng thí nghiệm MP

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận

Phòng thí nghiệm MP không được công nhận bởi cơ quan công nhận quốc gia tại quốc gia họ hoạt động, liệu công nhận của họ có được chấp nhận không?

Đúng. Nhiều quốc gia trên thế giới có một hoặc nhiều tổ chức chịu trách nhiệm công nhận các phòng thí nghiệm của quốc gia họ. Hầu hết các cơ quan công nhận này đã áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 làm cơ sở để công nhận các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn của quốc gia họ. Điều này đã giúp các quốc gia áp dụng một cách tiếp cận thống nhất để xác định năng lực của phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận thống nhất này cho phép các quốc gia thiết lập thỏa thuận với nhau, dựa trên sự đánh giá lẫn nhau và chấp nhận các hệ thống công nhận phòng thí nghiệm của nhau. Các thỏa thuận quốc tế như vậy, được gọi là thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), rất quan trọng trong việc cho phép dữ liệu thử nghiệm được chấp nhận giữa các quốc gia này. Hơn 90 tổ chức công nhận phòng thí nghiệm đã ký một thỏa thuận công nhận đa phương, được gọi là thỏa thuận ILAC, giúp tăng cường đáng kể việc chấp nhận dữ liệu xuyên biên giới quốc gia của các quốc gia ký kết. Hệ thống MRA quốc tế này giữa các cơ quan công nhận đã cho phép các phòng thí nghiệm được công nhận đạt được hình thức công nhận quốc tế và cho phép dữ liệu đi kèm với hàng hóa xuất khẩu được chấp nhận dễ dàng hơn trên thị trường nước ngoài.

Nguồn: https: //ilac.org