ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะนำไปใช้กับบริการใดๆ ที่ดำเนินการโดย MICRO PRECISION สำหรับลูกค้า

ระยะเวลาและการยกเลิก

วันที่และระยะเวลาที่มีผลบังคับของข้อตกลงจะแสดงอยู่ในข้อตกลงการบริการที่เกี่ยวข้อง บริการจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะขยายข้อตกลงในการให้บริการ

Micro Precision อาจระงับบริการหรือยุติข้อตกลงการบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่ชำระเงินตามจำนวนที่ถึงกำหนดชำระ

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ และหากการละเมิดดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ระบุการละเมิดดังกล่าวในรายละเอียดที่สมเหตุสมผล ฝ่ายที่ไม่ละเมิดจะมีสิทธิ์ยุติข้อตกลงนี้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาสามสิบ (30) วันแก่ฝ่ายที่ฝ่าฝืน

ข้อกำหนดในการให้บริการสอบเทียบ

Micro Precision จะให้บริการที่อ้างอิงในข้อตกลงการบริการ ใบเสนอราคา หรือการยอมรับที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลง ใบเสนอราคา หรือการยอมรับดังกล่าว Micro Precision จะดำเนินการบริการมาตรฐานตามที่ลูกค้าสั่ง

สำหรับเครื่องมือที่พบว่ามีการสอบเทียบที่จำกัด Micro Precision จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสภาพของเครื่องมือ Micro Precision จะดำเนินการสอบเทียบแบบจำกัดเมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

ลูกค้าจะอนุญาตให้ Micro Precision เข้าถึงอุปกรณ์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการบริการ ลูกค้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรของพวกเขาร่วมมือกับ Micro Precision ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการหยุดชะงัก สำหรับบริการนอกสถานที่ ลูกค้าจะอนุญาตให้ Micro Precision ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ Micro Precision เห็นว่าจำเป็นเพื่อดำเนินการบริการ

สั่งซื้อ

การส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือการยอมรับบริการสอบเทียบตามใบเสนอราคาของ Micro Precision จะถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากใบสั่งซื้อของลูกค้าระบุข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Micro Precision จะมีความสำคัญเหนือกว่า แม้ว่าใบสั่งซื้อดังกล่าวจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การกำหนดราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน

Micro Precision Calibration ตกลงที่จะรักษาราคาบริการสอบเทียบที่เสนอเป็นเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบเสนอราคา

ใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดและต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อได้รับ เว้นแต่เงื่อนไขอื่น ๆ จะได้รับการยินยอมโดย Micro Precision Calibration

วิธีการชำระเงินที่ Micro Precision ยอมรับ ได้แก่ เงินสด / การโอนเงินผ่านธนาคาร (ไม่ใช่ในสหรัฐฯ เท่านั้น), เช็คของบริษัท, ACH, Visa, MasterCard, American Express, Discover

หาก Micro Precision กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ และไม่ได้รับการชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 3% ของยอดค้างชำระในแต่ละเดือน

ภาษี

การขาย การใช้ ภาษีสรรพสามิต สิทธิพิเศษและภาษีที่คล้ายกันใดๆ ของรัฐและทั้งหมดซึ่งกำหนดโดย Micro Precision หรือที่ Micro Precision มีหน้าที่รับผิดชอบในการเชื่อมต่อกับบริการ การจัดหา การจัดส่ง หรือการใช้อุปกรณ์ใดๆ จะปรากฏเป็นรายการแยกต่างหากใน ใบแจ้งหนี้ Micro Precision หากลูกค้าได้รับการยกเว้นจากค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้ Micro Precision พร้อมหลักฐานการยกเว้นดังกล่าว ณ เวลาที่ลูกค้าร้องขอบริการ

การรับประกัน

การรับประกันบริการสอบเทียบ— Micro Precision รับประกันความถูกต้องของใบรับรองการสอบเทียบ ณ เวลาที่จัดส่งให้กับลูกค้า Micro Precision รับประกันผลงานของบริการสอบเทียบเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะฝีมือการผลิตเท่านั้น และไม่รับประกันประสิทธิภาพของเครื่องมือในอนาคต เนื่องจากการสอบเทียบเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ณ เวลาที่กำหนด

การรับประกันบริการซ่อม—การรับประกันไมโครพรีซิชั่นรับประกันผลงานการซ่อมเป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน (ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการซ่อมแซมเฉพาะ) ได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันหรือการรับประกันที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตหากนานกว่านั้น

การซ่อมแซมและ/หรือการปรับเทียบใหม่จะไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อมีความจำเป็นโดยการใช้งานในทางที่ผิด อุบัติเหตุ การละเมิดหรือการใช้งานที่ผิดปกติอื่นๆ ของลูกค้า หรือสิ่งของที่ได้รับการดัดแปลงหลังจากซ่อมแซมหรือปรับโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างเทคนิค Micro Precision

การรับประกันนี้มอบให้โดยความแม่นยำระดับไมโครที่เกี่ยวกับบริการแทนการรับประกันอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ความแม่นยำระดับไมโครและผู้จำหน่ายขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยของการไม่ละเมิด ชื่อเรื่อง คุณภาพที่พึงพอใจ ความสามารถในการขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเทียบเท่าในเขตอำนาจศาลใดๆ ความรับผิดชอบของ MICRO PRECISION ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่องและการแก้ไขงานเป็นการเยียวยาพิเศษเฉพาะที่มอบให้กับลูกค้าสำหรับการละเมิดการรับประกันนี้

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับค่าเสียหายพิเศษ ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ เป็นตัวอย่างหรือปรับปรุงความเสียหาย การสูญเสียเวลา กำไร การสูญเสีย ข้อมูลที่เป็นผลมาจากความเสียหายหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการหรือจากความล่าช้าในการบริการผลิตภัณฑ์ การไม่สามารถให้บริการบนผลิตภัณฑ์หรือการลดลงในมูลค่าที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงใดๆ เหตุผลอื่นใด แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะคาดการณ์ได้โดยลูกค้าระดับไมโครหรือไมโครพรีซิชั่น ได้รับคำแนะนำจาก SUTOMER เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือทฤษฎีที่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ ข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายนี้จะไม่นำไปใช้กับการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ที่เป็นการละเลยอย่างร้ายแรงหรือเป็นการฉ้อโกง

ความรับผิดของ Micro Precision ในที่นี้จะจำกัดเฉพาะการซ่อมแซม การบูรณะ หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือรายการตามสภาพที่ Micro Precision ได้รับเมื่อส่งมอบและ/หรือให้บริการที่โรงงานของลูกค้า

ไม่ว่าในกรณีใด Micro Precision จะรับผิดสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจ่ายสำหรับบริการ

การชดใช้

Micro Precision ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและดำเนินการให้ปราศจากอันตรายต่อลูกค้า บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ของพวกเขา กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทน จากการเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้น ของหรือเป็นผลมาจาก (i) การกระทำโดยประมาทหรือผิดพลาดหรือการละเว้นของ Micro Precision หรือพนักงานในการปฏิบัติงานของบริการ รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในขณะที่อยู่ในสถานที่ของลูกค้า หรือ (ii) Micro Precision’s การละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และปกป้อง Micro Precision บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ของพวกเขา กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทน จากการเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้น ของหรือเป็นผลมาจาก (i) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของลูกค้าหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากลูกค้าหรือพนักงานในขณะที่อยู่ในสถานที่ของ Micro Precision หรือ (ii) ของลูกค้า การละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ การอ้างอิงถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สามรวมถึงการเรียกร้องโดยพนักงานของ Micro Precision หรือลูกค้า

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมาอิสระกับบริษัทที่ว่าจ้างผู้รับเหมา ในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการให้บริการ ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำของพนักงานและตัวแทนของตน และพนักงานของภาคีหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการบริการที่จะตีความว่าเป็นการสร้างหุ้นส่วน การร่วมทุน หน่วยงาน ทรัสต์ หรือสมาคมอื่นใดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

เหตุสุดวิสัย

ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการดำเนินการโดย Micro Precision ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ และจะได้รับการยกเว้นในขอบเขตที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Micro Precision รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของพระเจ้า , ไฟฟ้าดับ, ข้อจำกัดของรัฐบาล, ไฟไหม้, น้ำท่วม, โรคระบาด, โรคระบาดใหญ่, การก่อการร้าย, ข้อจำกัดการกักกัน, การนัดหยุดงาน และสภาพอากาศเลวร้ายผิดปกติ

ประกาศ

คำบอกกล่าว คำขอ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าได้รับเมื่อส่งมอบ การแจ้งลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่แสดงในใบสั่งซื้อของลูกค้า ประกาศเกี่ยวกับ Micro Precision จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ Micro Precision ที่รับผิดชอบด้านบริการ ประกาศทางกฎหมายทั้งหมดที่ส่งถึง Micro Precision จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของ Micro Precision โดยมีรายละเอียดดังนี้: Micro Precision Calibration, Inc., attn: Legal Affairs, 22835 Industrial Place, Grass Valley, CA 95949

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

การแก้ไข หรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้จะไม่มีผล เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายกฎหมายองค์กรของ Micro Precision พนักงานคนอื่นไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเหล่านี้ได้ และความพยายามใด ๆ จะเป็นโมฆะ โมฆะ และไม่มีผลใดๆ

สละสิทธิ์

ความล้มเหลวโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดแต่ละข้อในภายหลัง ไม่มีการสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์การฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว

ความรุนแรง

หากพบว่าบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ& สถานที่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่กระทบต่อหลักการขัดกันทางกฎหมายใดๆ การดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะดำเนินการโดย Micro Precision หรือลูกค้าในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือลูกค้า หรือตามดุลยพินิจของ MicroPrecision ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลเหนือสถานที่ตั้งของ Micro Precision และแต่ละฝ่ายสละสิทธิ์ในที่นี้ ข้อเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือการขาดเขตอำนาจศาลในทุกกรณีที่ถูกนำขึ้นศาล

การดำเนินการหรือการดำเนินการใดๆ ของ Micro Precision ต่อลูกค้าอาจดำเนินการโดย Micro Precision ในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเหนือลูกค้า หรือตามดุลยพินิจของ Micro Precision ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลเหนือสถานที่ตั้งของ Micro Precision ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ายินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลพิเศษในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ตามที่เลือกโดย Micro Precision และบริการของกระบวนการตามขั้นตอนของเขตอำนาจศาลดังกล่าว การดำเนินการหรือการดำเนินการใดๆ ของลูกค้าต่อ Micro Precision อาจดำเนินการได้เฉพาะในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเนวาดาเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย และแต่ละฝ่ายขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือข้อต่อสู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือการขาดเขตอำนาจศาลในทุกกรณี (ส).

ไม่มีการมอบหมาย

ลูกค้าไม่สามารถมอบหมาย โอน หรือมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Micro Precision และความพยายามใด ๆ จะถือเป็นโมฆะ

เอาชีวิตรอด

บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและการจำกัดความรับผิด จะยังคงมีผลบังคับแม้การหมดอายุ การยกเลิก หรือการยกเลิกข้อตกลงนี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงบริการสอบเทียบ (ถ้ามี) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Micro Precision และลูกค้าเกี่ยวกับบริการ ลูกค้าไม่ได้ยึดถือคำแถลงหรือการเป็นตัวแทนของ Micro Precision หรือบุคคลใดๆ ในนามของ Micro Precision นอกเหนือจากการรับรอง การรับประกัน และข้อตกลงที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ การเจรจาและข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่รวมอยู่ในใบสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกแทนที่โดยข้อตกลงนี้