Bronnen

Kalibratie Tik op Drill Chart

Tik op Boormaten (inch) voor een schroefdraad van 75%

Over het algemeen kunt u de tapboor vinden voor elke maat 60-graden schroefdraad. Trek één steeklengte af van de hoofddiameter.

Formule: Grote Dia. minus Eén steeklengte is gelijk aan de maat van de tapboor

Engels voorbeeld voor 3/8-16 schroefdraad: .375 – .0625 = .3125 tapboor (5/16)

Metrisch voorbeeld voor M6 X 1 schroefdraad: 6 mm – 1 mm = 5 mm tapboor

Tik op grootte Threadformulier Tik op Drill
0-80 UNF 3/64
1-64 UNC 53
1-72 UNF 53
2-56 UNC 50
2-64 UNF 50
3-48 UNC 47
3-56 UNF 45
4-40 UNC 43
4-48 UNF 42
5-40 UNC 38
5-44 UNF 37
6-32 UNC 36
6-40 UNF 33
8-32 UNC 29
8-36 UNF 29
10-24 UNC 25
10-32
Tik op grootte Threadformulier Tik op Drill
1/4-28 UNF 3
5/16-18 UNC F
5/16-24 UNF I
3/8-16 UNC 5/16
3/8-24 UNF Q
7/16-14 UNC U
7/16-20 UNF 25/64
1/2-13 UNC 27/64
1/2-20 UNF 29/64
9/16-12 UNC 31/64
9/16-18 UNF 33/64
5/8-11 UNC 17/32
5/8-18 UNF 37/64
11/16-11 UNS 19/32
11/16-16 UNS 5/8
3/4-10 UNC 21/32
3/4-16 UNF 11/16
7/8-9 UNC 49/64
7/8-14 UNF 13/16
1-8 UNC 7/8
1-12 UNF 59/64
1-14 UNS 15/16

Kalibratie voorwaarden

ABERRATIE: Een optisch fenomeen dat ontstaat doordat een lens of spiegel er niet in slaagt een goed beeld te produceren.

ABSOLUTE DRUK: Daadwerkelijke druk op een ingesloten gas, ongeacht de atmosfeer aan de buitenkant.

ABSOLUTE TEMPERATUUR: De temperatuur gemeten vanaf het absolute nulpunt zoals in de Kelvin- en Rankine-schalen.

ABSOLUUT NUL: De laagste theoretisch haalbare temperatuur (waarbij de kinetische energie van atomen en moleculen minimaal is).

ABSORPTIE: (1) Verlies van energie tijdens het reizen door een medium. (2) Intern opnemen van het ene materiaal door het andere. (3) Transformatie van stralingsenergie in andere vormen van energie bij het passeren van een materiële substantie.

VERSNELLING: Snelheidsverandering.

ACCOMMODATIE: Wijzigingen in focus van de kristallijne lens om het oog van verschillende objectafstanden aan te passen.

NAUWKEURIGHEID: (1) De mate van overeenstemming tussen een testresultaat en de geaccepteerde referentiewaarde (ISO 5725-1). (2) Nauwkeurigheid van overeenstemming tussen het meetresultaat en een werkelijke waarde van de gemeten waarde. Nauwkeurigheid is een kwalitatief concept (VIM:1993).

A/D: Analoog-naar-digitaal conversie.

AANPASSING(VAN EEN MEETINSTRUMENT): De handeling om een meetinstrument in een staat van prestatie te brengen die geschikt is voor zijn gebruik.

ADSORPTIE: Hechting van een substantie aan het oppervlak van een andere.

ALPHA: De huidige versterkingsfactor bij aansluiting in een gemeenschappelijke basisconfiguratie.;

WISSELSTROOM (AC): Stroom die de polariteit omkeert met een uniforme frequentie.

ALTIMETER: Een instrument dat de hoogte boven de grond meet.

OMGEVINGSTEMPERATUUR: Temperatuur van de lucht in de directe omgeving.

AMMETER: Een meter die de stroom van elektrische stroom in ampère meet.

AMPERES: De basiseenheid van elektrische stroom die is aangenomen onder het Systeme International d’Unites van metingen, bedoeld om kalibratie te bieden.

CAPILLARITEIT: Het kenmerk van een vloeistof die omhoog of omlaag moet worden gebracht in een buis met een kleine boring. Deze actie wordt veroorzaakt door een combinatie van cohesieve, adhesieve en oppervlaktespanningskrachten.

CAVITATIE: Proces waarbij kleine belletjes worden gevormd en met geweld imploderen. Dit resulteert in agressieve reinigingsactie in ultrasone reinigers.

CELSIUS TEMPERATUURSCHAAL: Een temperatuurschaal gebaseerd op kwik in een glazen thermometer met het vriespunt van water gedefinieerd bij 0 graden C en het kookpunt van water gedefinieerd bij 100 graden C, beide onder normale atmosferische druk .

MIDDELPUNT VAN HET INSTRUMENT: Het snijpunt van de verticale, horizontale en optische as van een doorvoer of soortgelijk instrument wanneer perfect gekalibreerd.

CERTIFICEREN: Bewijs leveren voor of officieel autoriseren.

GECERTIFICEERD REFERENTIEMATERIAAL (CRM): Referentiemateriaal, door middel van een certificaat, waarvan een of meer van de eigendomswaarden zijn gecertificeerd door een procedure die de herleidbaarheid tot een nauwkeurige realisatie van de eenheid waarin de eigendomswaarden zijn vastgelegd, vaststelt uitgedrukt, en waarbij elke gecertificeerde waarde gepaard gaat met een onzekerheid op een aangegeven betrouwbaarheidsniveau (ISO Guide 30:1992).

CENTRIPETAAL KRACHT: De naar binnen gerichte kracht op een lichaam dat in een gebogen baan rond een ander lichaam beweegt.

CGS-SYSTEEM: Het gebruikelijke metrieke stelsel van eenheden (centimeter-gram-seconde).

KENMERK: Een eigenschap die helpt om onderscheid te maken tussen items van een bepaalde populatie. Opmerking: De differentiatie kan zowel kwantitatief (door variabelen) als kwalitatief (door attributen) zijn.

HELLOMETER: Een instrument dat door landmeters wordt gebruikt om een hellings- of elevatiehoek te meten.

COËFFICIËNT VAN LINEAIRE UITBREIDING: De verandering in lengte-eenheid in een vaste stof wanneer de temperatuur 1 graad verandert.

COËFFICIËNT VAN VOLUMEXPANSIE: De verandering in volume-eenheid van een vaste stof wanneer de temperatuur 1 graad verandert.

COHESIE: De intermoleculaire kracht die de moleculen bij elkaar houdt in een vaste stof of vloeistof.

COLLIMATIE: Het proces van het uitlijnen van de optische as van optische systemen met de mechanische referentieassen of oppervlakken van een instrument, of het afstellen van twee of meer optische assen ten opzichte van elkaar.

COLLIMATOR: Een instrument dat is ontworpen om gecollimeerde (parallelle) lichtstralen te produceren, meestal uitgerust met verplaatsings- en kantelroosters.

COMPARATOR: Een instrument om een meting te vergelijken met een vaste standaard.

COMPLEX TRILLING: De combinatie van twee of meer gelijktijdig bestaande sinusoïdale trillingen.

SAMENSTELLING: twee of meer stoffen gecombineerd in bepaalde gewichtsverhoudingen en chemisch verenigd.

CONDENSAAT: Stoom die stijgt en afkoelt tot een vloeistof.

GELEIDBAARHEID: De overdracht van warmte of elektriciteit of geluid.

CONFORMITEIT: Vervulling van gespecificeerde vereisten.

CONTACTEN: Elementen die worden gebruikt om een elektrisch circuit mechanisch te maken of te verbreken.

CONTINU WERK: Een apparaat dat continu kan werken zonder uit- of rustperiode.

CONTRACTBEOORDELING: Systematische activiteiten uitgevoerd door de leverancier vóór ondertekening van het contract om ervoor te zorgen dat de kwaliteitseisen adequaat zijn gedefinieerd, vrij van dubbelzinnigheid, gedocumenteerd en gerealiseerd kunnen worden door de leverancier.

AANNEMER: Leverancier in een contractuele situatie

CONVECTIE: Transmissie van energie of massa in een medium door beweging van het medium zelf.

CONVERSIETABEL: Moet worden gebruikt om een aflezing van delen per miljoen om te zetten in micromho of vice versa, omdat de ppm-schalen niet-lineair zijn en de micromho-schalen lineair zijn. Vanwege de curve is er geen vaste verhouding, dus men moet naar de grafiek verwijzen.

CORRECTIE: De waarde die algebraïsch wordt toegevoegd aan het niet-gecorrigeerde resultaat van een meting om systematische fouten te compenseren.

CORRECTIEVE MAATREGELEN: Actie ondernomen om de oorzaken van een bestaand non-conformiteitsdefect of andere ongewenste situatie weg te nemen om herhaling te voorkomen

KRUIPEN: De verandering op lange termijn in de dimensionale kenmerken van een lichaam onder belasting, in een apparaat voor het meten van elastische krachten. Deze term verwijst naar de verandering in uitlezing die optreedt wanneer gedurende een bepaalde tijd een constante belasting wordt uitgeoefend.

KRITISCHE HOEK: De hoek tussen en waaronder er geen breking of interne reflectie is.

KRITISCHE GROOTTE: Voor splijtbaar materiaal, de minimale hoeveelheid materiaal die een kettingreactie ondersteunt.

CRYOGEEN: De wetenschap van koeling met betrekking tot de methoden voor het produceren en meten van zeer lage temperaturen.

DEMPING: (1) Het op de een of andere manier voorkomen van vrij zwaaien of trillingen, meestal wrijving of weerstand. (2) De dissipatie van energie met beweging of tijd.

DECAY TIME: De tijd die nodig is voor de achterflank van een puls om af te nemen van 90 procent naar 10 procent van de maximale amplitude.

DEFECT: niet-nakoming van een beoogde gebruiksvereiste van redelijke verwachting, waaronder een vereiste met betrekking tot veiligheid.

MATE VAN DOCUMENTATIE: Mate waarin bewijs wordt geleverd om het vertrouwen te geven dat aan de gespecificeerde vereisten wordt voldaan.

DEMINERALISATIE: Verwijdering van minerale bestanddelen uit water.

DEIONISATIE: Verwijdering van geïoniseerde mineralen en zouten uit een oplossing door een tweefasige ionenuitwisselingsprocedure.

DICHTHEID: De massa per volume-eenheid. CGS-eenheid: gm/cm

DI WATER: Gedeïoniseerd water.

WIJZERINDICATOR: Dit is een mechanisch hefboomsysteem dat wordt gebruikt om kleine verplaatsingen te versterken en te meten door middel van een wijzer die een gegradueerde wijzerplaat doorkruist.

DIALYSATE METER: Verifieert de totale concentratie van geïoniseerde zouten in dialysaatoplossingen die worden gebruikt in hemodialyse- of nierapparatuur.

DIFFERENTIEEL VOLTMETER: Een voltmeter die werkt volgens het potentiometrische principe. De onbekende spanning wordt vergeleken met een instelbare gekalibreerde spanning die is ontwikkeld binnen de differentiële voltmeter.

DIFFERENTIATIECIRCUIT: Een circuit waarin de uitgangsspanning evenredig is met de veranderingssnelheid van de ingangsspanning.

DIFFRACTIE: Wanneer licht scherpe randen passeert of door nauwe spleten gaat, worden de stralen afgebogen en produceren ze randen van lichte en donkere banden.

DIGITALE VOLTMETER:Een elektronische voltmeter die metingen in cijfers geeft.

DIOPTER: Een maateenheid voor het brekingsvermogen van een lens die gelijk is aan het omgekeerde van de brandpuntsafstand gemeten in meters.

GELIJKSTROOM (DC): Een stroom met een constante polariteit.

BESCHRIJVING VAN NIET-CONFORMITEIT: Te ondernemen actie om een bestaande niet-conforme entiteit aan te pakken om de non-conformiteit op te lossen.

VERVORMING: elke afwijking van de gewenste golfvorm.

DOUBLE-POLE, DOUBLE-THROW (DPDT): Een term die wordt gebruikt om een schakelaar- of relaisuitgangscontactvorm te beschrijven. Twee afzonderlijke schakelaars die gelijktijdig werken elk met een normaal open en normaal gesloten contact en een gemeenschappelijke connector.

DRIFT: Langzame verandering van een metrologische eigenschap van een meetinstrument.

DYNE: De eenheid van kracht die, bij inwerking op een massa van 1 gm, een versnelling van 1 cm/sec/sec veroorzaakt.

EFFECTIEVE MASSA: De massa van een lichaam waarop wordt ingewerkt door de drijvende krachten van lucht. De effectieve massa van een gewicht is de werkelijke massa minus de opwaartse krachte lucht verplaatst door het gewicht.

EFFECTIEVE WAARDE (RMS): De wisselstroomwaarde die dezelfde hoeveelheid warmte in een weerstand produceert als de overeenkomstige gelijkstroomwaarde.

EFFICIENCY: Het rantsoen van bruikbare uitgangsenergie, meestal uitgedrukt als een percentage.

EFFLUENT: Vloeistof die een bewerking heeft ondergaan.

ELASTISCH ELEMENT: Het materiaal waarvan de transducer is gemaakt, wordt over het algemeen geselecteerd vanwege zijn goede elastische eigenschappen.

ELEKTRISCH RELAIS: Maakt gebruik van een solenoïde om mechanische actie te bieden om een wisselend aantal elektrische contacten heen en weer of aan en uit te bewegen.

ELEKTRONISCHE SCHAKELAAR: Een elektrisch circuit dat is ontworpen om een start- en stopactie of een schakelactie te veroorzaken.

ELEKTROSTATISCH VELD: Het gebied rond een elektrische lading waarin een andere lading een kracht ervaart.

ELEMENT: Een kwaliteit van een product, materiaal of dienst die een samenhangende entiteit vormt waarop een meting of observatie kan worden uitgevoerd.

EMPIRISCH: Gebaseerd op feitelijke meting, observatie of ervaring zonder rekening te houden met wetenschap en theorie.

ENDOERGISCHE REACTIE: Een reactie die energie absorbeert.

ERG: Een CGS-eenheid van arbeid of energie.

FOUT (VAN METING): Het resultaat van een meting min de werkelijke waarde van de meetwaarde.

EXOERGISCHE REACTIE: De reactie waarbij energie vrijkomt.

EXPLOSIEVEILIGE (XPRF) MOTOR: Een volledig gesloten motor die bestand is tegen een explosie van een specifieke damp of gas in de behuizing, of die voorkomt dat vonken of flitsen die in de behuizing worden gegenereerd, omringende damp of gas doen ontbranden .

FABRIEKSKALIBRATIE: Het afstemmen of wijzigen van een bedieningsapparaat door de fabrikant om het in specificatie te brengen.

FAHRENHEIT SCHAAL: Een temperatuurschaal die het vriespunt van water definieert als 32 graden en het kookpunt van water als 212 graden.

VAST PUNT: Het punt waar alle warmte-energie wordt toegepast of verwijderd, wordt gebruikt om de toestand van een stof te veranderen.

FLUX: (1) Een materiaal dat wordt gebruikt om het samensmelten of verbinden van metalen bij het solderen, lassen of smelten te bevorderen. (2) Een algemene term die wordt gebruikt om gezamenlijk alle elektrische of magnetische krachtlijnen in een gebied aan te duiden.

KRACHT: Een duw of trekkracht die beweging produceert of verhindert of de neiging daartoe heeft.

KRACHTMETING APPARAAT: Elk apparaat waarmee een kwantitatieve bepaling van een uitgeoefende kracht kan worden gemaakt.

GEFORCEERDE TRILLING: De beweging veroorzaakt door enige mechanische opwinding.

GRATIS TRILLING: Trilling die optreedt zonder te forceren.

FREQUENTIE: Het aantal herhalingen van een periodiek fenomeen.

FREQUENTIEMETER: Een instrument voor het meten van de frequentie van een AC-signaal.

UITVOER OP VOLLEDIGE SCHAAL (FSO): De uitvoer bij nominale capaciteit min de uitvoer bij nul uitgeoefende kracht.

FUNDAMENTELE MEETMETHODE: De meetmethode waarbij de waarde van een meetgrootheid wordt verkregen door meting van de juiste basisgrootheden.

FUNDAMENTELE TRILLINGSMODUS: De laagste natuurlijke frequentie.

FUNCTIETESTS: Functietests dupliceren vaak unit-testactiviteiten, aangezien functietesters er niet vanuit gaan dat unit-tests adequaat worden uitgevoerd.

GAGE: Een meetinstrument voor het meten en aangeven van een grootheid.

MAATBLOK: Een blok van gelegeerd staal met twee meetvlakken.

GAIN: Verhouding van uitgangsspanning, stroom of vermogen ten opzichte van ingangsspanning, stroom of vermogen.

GALVANOMETER: Meter voor het detecteren of vergelijken of meten van kleine elektrische stromen.

GAMMASTRAAL: Elektromagnetische straling uitgezonden tijdens radioactief verval en met een extreem korte golflengte.

GAS: De toestand van materie die geen bepaalde vorm van volume heeft.

GAUGE FACTOR: De gevoeligheid van de spanningsmeter.

METERDRUK (PSIG): Een maatstaf voor de kracht per oppervlakte die wordt uitgeoefend door een vloeistof waarbij atmosferische druk als nulreferentie wordt gebruikt.

GAUSS: Eenheid van magnetische inductie.

GO EN NO-GO GAGES: Gages die niet de werkelijke grootte meten, maar alleen bepalen of onderdelen binnen gespecificeerde limieten vallen.

GRAIN: Een massamaat in het Engelse zwaartekrachtsysteem gelijk aan 1/7000ste pond.

GRAM: Een metrische gewichtseenheid gelijk aan een duizendste van een kilogram.

GRAM-ATOMISCH GEWICHT: De hoeveelheid van een element waarvan het gewicht in grammen numeriek gelijk is aan het atoomgewicht van het element.

GRAM-MOLECULAIRE GEWICHT (GRAM-MOLE): Het relatieve molecuulgewicht van een verbinding, uitgedrukt in grammen.

GRATICULE: Een netwerk van fijne lijntjes, stippen, cross haren of draden in het brandvlak van het oculair van een optisch instrument.

ZWAARTEKRACHTVERSNELLING: De versnelling als gevolg van de zwaartekracht in het product wordt geteld, met betrekking tot een bepaalde eis of reeks eisen.

INSTABILITEIT: Een ongewenste verandering over een bepaalde periode, welke verandering geen verband houdt met invoer, bedrijfsomstandigheden of belasting.

INTERFEROMETER: Elk meetinstrument dat interferentiepatronen gebruikt om nauwkeurige metingen van golven uit te voeren.

INTERPOLATIE: Berekening van de waarde van een functie

INOP: C1. Werkt niet. 2. Slang. Gebroken.

ISO: Internationale organisatie voor standaardisatie.

INVERSIE: De toestand die optreedt wanneer beide assen van een afbeelding worden omgekeerd.

INVERTER: elk mechanisch of elektrisch apparaat voor het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom.

JITTER: Kleine, snelle variaties in een golfvorm als gevolg van mechanische storingen.

JOULE: Een eenheid van elektrische energie die gelijk is aan de geleverde arbeid wanneer een stroom van één ampère gedurende één seconde door een weerstand van één ohm gaat.

KELVIN TEMPERATUURSCHAAL: De absolute temperatuurschaal in het CGS-systeem. Kelvin is gelijk aan graden Celsius plus 273,15.

KILOGRAM: Duizend gram.

KINETISCHE ENERGIE: Energie als gevolg van beweging.

NIVEAU: loodrecht op de zwaartekracht.

LIMS (LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM): Een systeem dat de werking van een testlaboratorium beheert.

LINEARITEIT: De mate waarin prestatie of respons de voorwaarde van lineair benaderen benadert.

LINEAIRE METER: De uitslag van de wijzer is evenredig met de gemeten hoeveelheid.

LOAD CELL: Een type krachttransducer dat voornamelijk is ontworpen voor het meten van belasting of gewicht.

LADINGSEFFECTEN: Een meetfout die resulteert in een verandering van het te testen systeem veroorzaakt door het inbrengen van het testinstrument.

LUMEN: Eenheid van lichtstroom.

MAGNETISCHE DEFLECTIE: Methode voor het buigen van elektronen in een CRT door middel van het magnetische veld dat wordt geproduceerd door spoelen die buiten de buis zijn geplaatst.

BEOORDELING DOOR HET MANAGEMENT: Formele evaluatie door het topmanagement van de status en geschiktheid van het kwaliteitssysteem in relatie tot het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen.

MASSA: Maat van de hoeveelheid materie die een lichaam bevat.

MASSADICITEIT: Massa per volume-eenheid.

MASSAGETAL: Het aantal protonen en neutronen in de atoomkern van een element.

MASSA-EENHEID: Een meeteenheid voor massa.

MCLEOD GAGE: Een primair instrument voor het meten van druk in een vacuümsysteem.

MEGOHM: 1.000.000 ohm weerstand.

MEASURAND: Een bepaalde grootheid die wordt gemeten.

METING: De handeling of het proces van meten.

MEETNORMEN: Een materiële maat, meetinstrument, referentiemateriaal of systeem bedoeld om een eenheid of een of meer waarden van een grootheid te definiëren, te behouden of te reproduceren om ze door te geven aan andere meetinstrumenten vergelijking.

MEETONZEKERHEID: De geschatte hoeveelheid waarmee de gemeten grootheid kan afwijken van de werkelijke waarde.

MEETAPPARATUUR: Alle meetinstrumenten, meetstandaarden, referentiematerialen, hulpapparatuur en instructies die nodig zijn om een meting uit te voeren. Dit geldt ook voor meetapparatuur die wordt gebruikt tijdens de kalibratie.

METER: De basiseenheid van lengte aangenomen onder het Systeme International d’Unites (ongeveer 1.094 yards)

METROLOGIE: De wetenschap van meten.

MEV: De afkorting voor een miljoen elektronvolt.

MHO: Een eenheid van geleiding.

MICRO: Gelijkwaardigheid van een miljoenste.

MICRON: Een metrische lengte-eenheid gelijk aan een miljoenste van een meter.

MILLI: Gelijk aan een duizendste.

MINUUT: 1/60ste van een graad.

MKS-SYSTEEM: Het meter-kilogram-seconde-systeem.

MODEL VOOR KWALITEITSBORGING: Gestandaardiseerde of geselecteerde set kwaliteitssysteemeisen.

MOMENTARM: De lengte van een momentsleutel vanaf het middelpunt van het draaipunt tot het punt waarop kracht wordt uitgeoefend.

MOMENTUM: Het product van de massa van een lichaam en zijn snelheid.

NATIONAAL INSTITUUT VOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE: Een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse ministerie van Handel belast met het verbeteren en onderhouden van normen.

NEON: Een inert element dat bij kamertemperatuur een gas is.

NEUTRON: Een elementair deeltjemet 0 lading en massa ongeveer gelijk aan een proton.

NEUTRINO: Een elementair deeltje zonder lading en zonder massa.

NEWTON: Een eenheid van kracht gelijk aan de kracht die een versnelling van 1 m/sec/sec geeft aan een massa van 1 kilogram.

NEWTONISCHE VLOEISTOF: Een vloeistof waarvan de absolute viscositeit hetzelfde is voor alle schuifspanningswaarden.

NOMINALE WAARDE: Dit is normaal gesproken de waarde die wordt aangegeven door de fabrikant.

NIET-CONFORMITEIT: Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis.

NIET-LINEAIR: Met betrekking tot een respons die niet direct of omgekeerd evenredig is met een gegeven variabele.

NORMAAL GESLOTEN (NC) SCHAKELAAR: Een schakelaar waarbij de contracten gesloten zijn zonder dat er een externe kracht op inwerkt.

NORMAAL OPEN (GEEN) SCHAKELAAR: Een wissel waarin contracten open zijn wanneer er geen externe krachten op de schakelaar inwerken.

NULL-METHODE: elke meetmethode waarbij de meting op nul wordt genomen.\

OBJECTIEF BEWIJS:Informatie waarvan kan worden bewezen dat deze waar is, gebaseerd op feiten verkregen door observatie, metingen, tests of andere middelen.

OHM: Een eenheid van elektrische weerstand die gelijk is aan de weerstand tussen twee punten op een geleider wanneer een potentiaalverschil van één volt daartussen een stroom van één ampère produceert.

OHMMETER: Een instrument om weerstand te meten.

OPTISCHE PYROMETER: Een instrument dat is ontworpen om de temperatuur van gloeiende oppervlakken te schatten.

OPTISCH GEREEDSCHAP: De geometrische methode om optisch een precieze lijn en/of referentievlak vast te stellen.

ORGANISATIE: Bedrijf, bedrijf, firma, onderneming of instelling of een deel daarvan, al dan niet rechtspersoonlijk, publiek of privaat, dat zijn eigen functies en administratie heeft.

ORGANISATIESTRUCTUUR: Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en relaties, gerangschikt in een patroon, waardoor een organisatie haar functies vervult.

UIT FASE: Golfvormen hebben die dezelfde frequentie hebben, maar die niet op dezelfde momenten door corresponderende waarden gaan.

OUT-OF-ROUND: De hoge en lage punten in een zuivere cirkel.

OVERSCHRIJVING: De initiële voorbijgaande reactie op een unidirectionele verandering in input die de gestage stat-respons overschrijdt.

VERPAKKINGSFRACTIE: Het verschil tussen het atoomgewicht in massa-eenheden en het massagetal van een element gedeeld door het massagetal en vermenigvuldigd met 10.000.

PARALLAX: De schijnbare verplaatsing van een object gezien vanaf twee verschillende punten dat niet op een lijn ligt met het object.

PARALLELLE TRANSMISSIE: Transmissie van databits over verschillende lijnen, in tegenstelling tot seriële transmissie.

PEAK-TO-PEAK AMPLITUDE: De amplitude van een wisselende grootheid gemeten van positieve naar negatieve piek.

PH: Een indicatie van de zuurgraad of alkaliteit van een oplossing.

PID-REGELING: Regeling waarbij het stuursignaal een lineaire combinatie is van het foutsignaal, zijn integraal en zijn afgeleide.

WIJZER: De naaldvormige staaf die over de schaal van een meter of wijzerplaat beweegt.

POTENTIEEL: De hoeveelheid spanning of verandering tussen een punt en een nulreferentiepunt.

POTENTIAALVERSCHIL: Het verschil in potentiaal tussen twee willekeurige punten in een circuit.

POTENTIËLE ENERGIE: Energie door positie.

POTENTIOMETER: Een meetinstrument voor het meten van gelijkstroom elektromotorische krachten.

POTENTIOMETRISCHE METING: Het vergelijken van de onbekende spanning met een bekende spanning van een gekalibreerde potentiometer.

PRECISIE: De mate van overeenstemming tussen willekeurig geselecteerde individuele metingen of testresultaten.

DRUK: kracht uitgeoefend per oppervlakte-eenheid.

PREVENTIEVE ACTIE: actie ondernomen om de oorzaken van een mogelijk non-conformiteitsdefect of andere ongewenste situatie weg te nemen om herhaling te voorkomen.

PRIMAIRE STANDAARD: Een eenheid die is opgericht door een bepaalde autoriteit of is ontwikkeld door praktische toepassing van een formule.

KANS: Een maat voor hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden.

PROPORTIONELE CONTROLE: Controle waarbij de hoeveelheid corrigerende maatregelen evenredig is aan de hoeveelheid fouten.

PSYCHROMETER: Een instrument voor het meten van relatieve vochtigheid.

PYROMETER: Een apparaat voor het meten van hoge temperaturen.

KWALIFICATIEPROCES: Proces om aan te tonen of een entiteit in staat is om aan gespecificeerde vereisten te voldoen.

GEKWALIFICEERD: Status die aan een entiteit wordt gegeven wanneer is aangetoond dat ze in staat is om aan gespecificeerde vereisten te voldoen.

KWALITEIT: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienstce dat van invloed is op zijn vermogen om bepaalde behoeften te bevredigen.

KWALITEITSBORGING: Al die geplande of systematische acties die nodig zijn om voldoende vertrouwen te geven dat adequate of service aan bepaalde behoeften zal voldoen.

KWALITEITSCONTROLE: Een systematisch en onafhankelijk onderzoek om vast te stellen of kwaliteitsactiviteiten en gerelateerde resultaten voldoen aan geplande afspraken en of deze afspraken effectief worden geïmplementeerd en geschikt zijn om doelstellingen te bereiken.

OBSERVATIE KWALITEITSCONTROLE: Feitenverklaring tijdens een kwaliteitsaudit en onderbouwd door objectief publiek.

KWALITEITSCONTROLE: De operationele technieken en de activiteiten die een kwaliteit van het product of de dienst ondersteunen die aan de gegeven behoeften zal voldoen; ook het gebruik van dergelijke technieken en activiteiten.

KWALITEITSBEOORDELING: Systematisch onderzoek naar de mate waarin een entiteit in staat is om aan gespecificeerde eisen te voldoen.

KWALITEITSVERLIES: Verliezen veroorzaakt door het niet realiseren van het potentieel van middelen in processen en activiteiten.

KWALITEITSBEHEER: Het geheel van functies die betrokken zijn bij het bepalen en bereiken van kwaliteit.

KWALITEITSHANDLEIDING: Document waarin het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem van een organisatie worden beschreven.

KWALITEITSPLAN: Document met de specifieke kwaliteitspraktijken, middelen en volgorde van activiteiten die relevant zijn voor een bepaald product, project of contract.

KWALITEITSBELEID: Algemene intenties en richting van een organisatie met betrekking tot kwaliteit, zoals formeel uitgedrukt door het topmanagement.

KWALITEITSGERELATEERDE KOSTEN: De kosten die worden gemaakt om een bevredigende kwaliteit te waarborgen, evenals de verliezen die worden geleden wanneer een bevredigende kwaliteit niet wordt bereikt.

KWALITEITSBEWAKING: Voortdurende monitoring en verificatie van de status van een entiteit en analyse van records om ervoor te zorgen dat aan de specificatie-eisen wordt voldaan.

KWALITEITSSYSTEEM: Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die nodig zijn om kwaliteitsbeheer te implementeren.

EISEN VOOR KWALITEIT: Uitdrukking van de behoeften of hun vertaling in een reeks kwantitatief of kwalitatief vastgestelde vereisten voor de kenmerken van een entiteit om realisatie en onderzoek mogelijk te maken.

STRALING: Een methode voor het overbrengen van energie.

BEREIK: (1) Mate van dekking van effectiviteit. (2) Afstandsmaat.

RATIO BRIDGE: Een brugcircuit dat een gekalibreerde resistieve of gekalibreerde inductieve spanningsdeler gebruikt voor één kant van de bruid.

REFERENTIELIJN: Een lijn van waaruit alle andere metingen worden genomen.

REFERENTIEVLAK: Een referentieligging die 360 graden is gedraaid.

HERHAALBAARHEID: Elke keer dezelfde uitlezing voor dezelfde oplossing.

RESONANTIE: Een aangeslagen toestand van een stabiel deeltje dat een scherp maximum veroorzaakt in de waarschijnlijkheid van absorptie van elektromagnetische straling.

KRACHT HERSTELLEN: De constante mechanische kracht die wordt geleverd.

RHO: De grootte van de reflectiecoëfficiënt.

SCHAAL: (1) Iets gradueel wanneer gebruikt als maatstaf of regel. Een reeks spaties gemarkeerd door lijnen om de grootte van een bepaalde grootheid aan te geven. (2) Een weeginrichting.

SCINTILLATIETELLER: Een apparaat dat wordt gebruikt voor de detectie van radioactiviteit.

SECUNDAIRE EMISSIE: Elektronenemissie die het directe gevolg is van de impact van elektronen op een oppervlak.

TERUGZET-EFFECT: De EMF die wordt geproduceerd in een circuit met twee contactgeleiders van verschillende metalen met twee knooppunten bij verschillende temperaturen.

GEVOELIGHEID: Uitvoer op volledige schaal gedeeld door de nominale capaciteit van een bepaalde transducer/loadcel.

SENSOR: Element van meetinstrument of meetketen dat direct of indirect wordt beïnvloed door de meetgrootheid.

SERVOSYSTEEM: Een elektromechanisch systeem dat wordt gebruikt om een element van een systeem ten opzichte van een ander te positioneren.

SCHUIVEN: Een vervorming van een object waarbij evenwijdige vlakken evenwijdig blijven maar worden verschoven in een richting evenwijdig aan zichzelf.

SOLENOIDEKLEP: Een klep die wordt bediend door een solenoïde voor het regelen van de stroming van gassen of vloeistoffen in leidingen.

SPAN: Modules van het verschil tussen de twee limieten van een normaal bereik.

VAST: De toestand waarin een substantie niet de neiging heeft om te vloeien onder matige stress.

SPECIFICATIES: Het waardenbereik of de numerieke waarde die de prestatie van de productparameter koppelt.

SPECTRUM: (1) Het gehele bereik van golflengten waarbinnen elektromagnetische straling voorkomt. (2) Een segment van golflengten dat een speciale functie heeft of speciale eigenschappen bezit.

STABILITEIT: Het vermogen van een meetinstrument om in de loop van de tijd constante metrologische kenmerken te behouden.

STANDAARD: (1) Voldoet aan of vormt een maatstaf of waarde. (2) een basis voor vergelijking. (3) het ideaal waaraan iets kan worden beoordeeld

STANDAARD DEVIATIE: Een wiskundige grootheid die wordt gebruikt om de spreiding van resultaten te karakteriseren.

STANDAARD BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN, STANDAARD TEMPERATUUR EN DRUK (STP): Gedefinieerde temperatuur en druk waarnaar alle waarden worden verwezen ter vergelijking.

STANDAARDDRUK: De druk die wordt uitgeoefend door een kwikkolom van exact 760 mm hoog.

STANDAARD ONZEKERHEID: Onzekerheid van het resultaat van een meting uitgedrukt als een standaarddeviatie.

STRAIN: Vervorming van een materieel lichaam onder invloed van uitgeoefende krachten.

RECHTHEID: De uniformiteit van de richting over de hele omvang van dat kenmerk.

STRESS: Kracht die een fysiek lichaam belast.

STROBOSCOOP: Wetenschappelijk instrument dat zorgt voor een knipperend licht gesynchroniseerd met de periodieke beweging van een object.

ONDERAANNEMER: Organisatie die een product levert aan de leverancier.

LEVERANCIER: Organisatie die een product levert aan een klant.

OPPERVLAKTESPANNING: De neiging van het oppervlak van een vloeistof om samen te trekken.

TOERENTELLER: Een instrument voor het meten van de rotatiesnelheid in omwentelingen per minuut.

TEMPERATUURCOEFFICIËNT: De verandering in gemeten waarde per eenheid verandering in temperatuur.

TEMPERATUURCOMPENSATIE: De methode om het effect van een verandering in temperatuur op een krachtmeetinstrument te verminderen.

TERMINAL LINEARITY: Verhouding van de werkelijke foutspanning in de uitgang tot de totale ingangsspanning.

BEËINDIGING: De belasting die is aangesloten op het uitvoeruiteinde van een circuit of transmissielijn.

TESTEN: Een manier om te bepalen of een item in staat is om aan gespecificeerde vereisten te voldoen door het item te onderwerpen aan een reeks fysieke, chemische, omgevings- of operationele acties en omstandigheden

TESTINSTRUMENT: Het apparaat wordt vergeleken met de kalibratiestandaard.

TEST LINE LIMIET: De limiet voor slagen of zakken.

THEODOLITE: Een optisch instrument dat wordt gebruikt voor het meten van horizontale of verticale hoeken.

THERMISTOR: Een halfgeleiderapparaat gemaakt van materialen waarvan de weerstand varieert als functie van de temperatuur.

TILT GRATICULE: Een gegradueerd dradenkruis dat wordt gebruikt in collimators voor het meten van verticale en horizontale kanteling of hoekafwijking.

TIME: Meting van de duur.

KOPPEL: Oorzaak van draaiende beweging. Het is gelijk aan de uitgeoefende kracht vermenigvuldigd met de afstand vanaf het rotatiecentrum.

TORR: 1/760 van en atmosfeer.

TOTAAL KWALITEITSBEHEER: Managementbenadering van een organisatie, gericht op kwaliteit gebaseerd op de deelname van haar leden en gericht op succes op lange termijn door klanttevredenheid en voordelen voor alle leden van de organisatie en voor de samenleving.

TRACEABILITEIT: Mogelijkheid om de geschiedenis, toepassing of locatie van een entiteit te traceren door middel van geregistreerde identificatie

TRANSDUCER: Een apparaat dat een uitvoerhoeveelheid levert met een bepaalde relatie tot de kracht.

OVERDRACHT: Standaard gebruikt als intermediair om standaarden te vergelijken.

WARE MASSA: Massa zoals gemeten in een vacuüm.

ONZEKERHEID: Een parameter, geassocieerd met het resultaat van een meting die de spreiding kenmerkt van de waarden die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de gemeten waarden.

EENHEID: Een waarde, hoeveelheid of grootte waarvan andere waarden, hoeveelheden of groottes worden uitgedrukt.

VACUÜM: elke druk lager dan atmosferisch.

SNELHEID: De tijdssnelheid van verandering van positie.

SNELHEIDSCONSTANT: De verhouding van de voortplantingssnelheid in een transmissielijn tot de lichtsnelheid.

VERIFICATIE: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan gespecificeerde vereisten is voldaan.

VIBRATIE: Mechanische oscillaties of beweging rond een referentiepunt of evenwicht.

VISCOSITEIT: Weerstand van een vloeistof tegen pure krachten (en dus tegen stroming).

VSLI: Zeer grootschalige integratie.

VLUCHTIG: Gemakkelijk verdampbaar bij een relatief lage temperatuur.

VOLUME: De hoeveelheid ruimte die materie inneemt.

GOLFFRONT: Een oppervlak dat op elk moment is samengesteld uit alle punten die net zijn bereikt door een trillingsverstoring in de voortplanting ervan door een medium.

GEWICHT: De zwaartekracht die op een object inwerkt.

Gemeenschappelijke conversiefactoren

ponden (pond) Newton (N) Newton (N) ponden (pond)
Eigendom Engels naar metrisch Metrisch naar Engels
Vermenigvuldigen Door Verkrijgen Vermenigvuldigen Door Verkrijgen
LENGTE inch 25.4 mm mm .03937 inch
DIKTE inch 25400 um um 3.937x10-5 inch
GEBIED inch² 645,16 mm² mm² .00155 inch²
GEKRACHTEN 4.448 .2248
KOPPEL inch- ponden (in lbs) .113 Newton- Meter (N*m) Newton- Meter (N*m) 8.851 inch- ponden (in lbs)
STRESS PSI .006895 MPa MPa 145.04 PSI
STRESS KSI 6.895 MPa MPa .14504 KSI

Kalibratie Conversietabel metrisch/inch

Millimeter Breuken Inches
.397 1/64 .015625
.794 1/32 .03125
1.191 3/64 .046875
1.588 1/16 .0625
1.984 5/64 .078125
2.381 3/32 .09375
2.778 7/64 .109375
3.175 1/8 .125
3.572 9/64 .140625
3.969 5/32 .15625
4.366 11/64 .171875
4.762 3/16 .1875
5.159 13/64 .203125
5.556 7/32 .21875
5.953 15/64 .234375
6.350 1/4 .25
6.747 17/64 .265625
7.144 9/32 .28125
7.541 19/64 .296875
7.938 5/16 .3125
8.334 21/64 .328125
8.731 11/32 .34375
9.128 23/64 .359375
9.525 3/8 .375
9.922 25/64 .390625
10.319 13/32 .40625
10.716 27/64 .421875
11.112 7/16 .4375
11.509 29/64 .453125
11.906 15/32 .46875
12.303 31/64 .484375
12.700 1/2 .5
13.097 33/64 .515625
13.494 17/32 .53125
13.891 35/64 .546875
14.288 9/16 .5625
14.684 37/64 .573125
15.081 19/32 .59375
15.478 39/64 .609375
15.875 5/8 .625
16.272 41/64 .640625
16.669 21/32 .65625
17.066 43/64 .671875
17.462 11/16 .6875
17.859 45/64 .703125
18.256 23/32 .71875
18.653 47/64 .734375
19.050 3/4 .75
19.447 49/64 .765625
19.844 25/32 .78125
20.241 51/64 .796875
20.638 13/16 .8125
21.034 53/64 .828125
21.431 27/32 .84375
21.828 55/64 .859375
22.225 7/8 .875
22.622 57/64 .890625
23.019 29/32 .90625
23.416 59/64 .921875
23.812 15/16 .9375
24.209 61/64 .953125
24.606 31/32 .96875
25.003 63/64 .984375
25.400 1 1.000

Plaat metaal

Tariefnummer Staal Roestvrij staal Aluminium
7 .179 - -
8 .164 .172 -
9 .150 .156 -
10 .135 .141 -
11 .120 .125 -
12 .105 .109 -
13 .090 .094 .072
14 .075 .078 .064
15 .067 .070 .057
16 .060 .063 .051
17 .054 .056 .045
18 .048 .050 .040
19 .042 .044 .036
20 .036 .038 .032
21 .033 .034 .028
22 .030 .031 .025
23 .027 .028 .023
24 .024 .025 .020
25 .021 .022 .018
26 .018 .019 .017
27 .016 .017 .014
28 .015 .016 -
29 .014 .014 -
30 .012 .013 -
31 - .011 -

Basisprincipes van kalibratie

Het volgende is een presentatie van de Test Equipment Summit van National Instrument die dient als een goede inleiding over kalibratie. Het legt alle basisconcepten en termen uit met betrekking tot het opnemen van kalibratie in best practices en het waarborgen van productkwaliteit.

Wat is kalibratie?

Definitie: Kalibratie is het vergelijken van een meetapparaat (een onbekend) met een gelijke of betere standaard. Een standaard in een meting wordt beschouwd als de referentie; het is degene in de vergelijking die als de meest correcte van de twee werd beschouwd. Men kalibreert om erachter te komen hoe ver het onbekende verwijderd is van de standaard.

Typische kalibratie: Een ’typische’ commerciële kalibratie verwijst naar een kalibratieprocedure van een fabrikant en wordt uitgevoerd met een referentiestandaard die minstens vier keer nauwkeuriger is dan het te testen instrument.

Waarom kalibreren?

Kalibratie is een verzekeringspolis.

Sommige mensen beschouwen kalibratie als een noodzakelijke ergernis om de auditor van hun rug te houden. Instrumenten die buiten de tolerantie (OOT) vallen, kunnen zelfs onjuiste informatie geven, wat kan leiden tot onbetrouwbare producten, ontevredenheid van de klant en hogere garantiekosten. Bovendien kunnen OOT-omstandigheden ertoe leiden dat goede producten niet slagen voor tests, wat uiteindelijk resulteert in onnodige herbewerkingskosten en productievertragingen.

Algemene kalibratietermen

Out of Tolerance-condities: Als de resultaten buiten de prestatiespecificaties van het instrument vallen, wordt dit beschouwd als een OOT-conditie (Out of Tolerance) en zal resulteren in de noodzaak om het instrument weer aan te passen aan de specificatie.

Optimalisatie: het aanpassen van een meetinstrument om het nauwkeuriger te maken, maakt GEEN deel uit van een ’typische’ kalibratie en wordt vaak het ‘optimaliseren’ of ‘nominaliseren’ van een instrument genoemd. (dit is een veel voorkomende misvatting) Alleen gerenommeerde en ervaren kalibratieleveranciers mogen worden vertrouwd om aanpassingen te maken aan kritieke testapparatuur.

As Found Data: De uitlezing van het instrument voordat het wordt aangepast, vertraagt.

As Left Data: De aflezing van het instrument na aanpassing of “Same As Found” als er geen aanpassing is gemaakt.

Zonder gegevens: de meeste kalibratielaboratoria brengen meer in rekening om het certificaat van gegevens te voorzien en bieden een “Geen gegevens”-optie aan. In elk geval moeten “As-Found”-gegevens worden verstrekt voor elke OOT-conditie.

Beperkte kalibratie: Soms heeft de gebruiker bepaalde functies van een instrument niet nodig. Het kan voordeliger zijn om een beperkte kalibratie uit te laten voeren (dit kan zelfs een kalibratie met verminderde nauwkeurigheid omvatten).

TUR – Testonzekerheidsratio: De verhouding tussen de nauwkeurigheid van het te testen instrument en de nauwkeurigheid van de referentiestandaard.

ISO/IEC 17025-kalibratie: Als algemene regel zijn 17025-kalibraties vereist door iedereen die levert aan de auto-industrie en het is ook vrijwillig aangepast door tal van bedrijven in door de FDA gereguleerde sectoren.

ISO/IEC 17025 is een internationale norm die de technische competentie van kalibratielaboratoria beoordeelt. ISO/IEC 17025 behandelt elk aspect van laboratoriumbeheer, variërend van testvaardigheid tot het bijhouden van gegevens en rapporten. Het gaat een aantal stappen verder dan een ISO 9001:2000-certificering.

Een “17025”-kalibratie is een premiumoptie die aanvullende informatie geeft over de kwaliteit van elke meting die tijdens het kalibratieproces wordt uitgevoerd door afzonderlijk de onzekerheidsberekening van elk testpunt te vermelden.

Hoe kalibratie-intervallen worden bepaald

Kalibratie-intervallen moeten worden bepaald door de “eigenaar” van het instrument op basis van aanbevelingen van de fabrikant. Commerciële kalibratielaboratoria kunnen intervallen voorstellen, maar zijn meestal niet bekend met de details van de toepassing van het instrument.

De OEM-intervallen zijn meestal gebaseerd op richtlijnen zoals gemiddelde driftsnelheden voor de verschillende componenten in het instrument. Bij het bepalen van kalibratie-intervallen als “eigenaar” van een instrument moet echter rekening worden gehouden met verschillende andere factoren, zoals: de vereiste nauwkeurigheid versus de nauwkeurigheid van het instrument, de impact die een OOT op het proces zal hebben en de prestatiegeschiedenis van het specifieke instrument in uw sollicitatie.

Een kalibratieprogramma implementeren of verbeteren

Elk succesvol kalibratieprogramma moet beginnen met een nauwkeurige terugroeplijst van uw test-, meet- en diagnoseapparatuur.

 • De terugroeplijst moet een unieke identificatiecode bevatten die het instrument, de locatie en de bewaarder van het instrument volgt (vaak worden activabeheersoftware, barcodesystemen en fysieke inventarissen gebruikt om nauwkeurige terugroeplijsten op te stellen).
 • >

 • Het is belangrijk bij het samenstellen van een terugroeplijst dat modules, plug-ins en kleine handgereedschappen niet over het hoofd worden gezien. Het kan ook zijn dat u meerdere “zelfgemaakte” meetinstrumenten (bijv. Proefopstellingen) heeft die u kunt gebruikenh moet ook op uw apparatuurlijst worden vastgelegd voor een betrouwbaar kalibratieprogramma.
 • De volgende stap is het identificeren van alle instrumenten op uw terugroeplijst waarvoor mogelijk geen kalibratie vereist is vanwege redundanties in uw testproces (een commercieel kalibratielaboratorium zou u moeten kunnen helpen bij het identificeren van deze instrumenten).
 • Na het opstellen van een nauwkeurige terugroeplijst moeten procedures worden vastgesteld voor het toevoegen van nieuwe instrumenten, het verwijderen van oude of afgedankte instrumenten of het aanbrengen van wijzigingen in het beheer van instrumenten. Terugroeprapporten moeten worden uitgevoerd met voldoende tijd voor zowel de eindgebruiker als de serviceprovider om de eenheid te laten kalibreren met een minimale impact op de productie.
 • Een laat rapport waarin eenheden worden geïdentificeerd die op het punt staan te verlopen of al zijn verlopen, garandeert 100% conformiteit. Een full-service kalibratielaboratorium levert deze terugroeprapporten en biedt speciale escalatierapporten wanneer apparatuur niet wordt geretourneerd voor service.

(Sommige kalibratielaboratoria bieden de keuze uit webgebaseerde apparatuurbeheersystemen waarmee hun klant terugroeprapporten en late rapporten kan uitvoeren en elektronische versies van hun kalibratiecertificaten kan bewaren.)

Productievertragingen voorkomen

Verkrijg tijdige kalibraties van apparatuur zonder een lijn dagenlang stil te leggen.

 • Zoek naar een kalibratieserviceprovider die kalibraties op locatie (of op locatie) in uw instelling kan uitvoeren. Wanneer uw volume meer dan 20 kalibraties bedraagt, bespaart het plannen van kalibratie op locatie vaak tijd en kosten.
 • Zorg ervoor dat u een “one-source” kalibratieleverancier vindt die voldoende mogelijkheden heeft om bijna al uw apparatuur ter plaatse te kalibreren, waardoor de vertragingen en de kosten van het gebruik van een extra onderaannemer worden verminderd.
 • Andere opties voor het verminderen van downtime zijn onder meer mobiele kalibratielabservices, geplande depotkalibraties, kalibraties tijdens stilstand, geplande ophaal- en bezorging, en weekend- of nachtdienstkalibraties.
 • Moeten we onszelf kalibreren?

  De meeste bedrijven ontdekken dat ze om verschillende redenen hun eigen kalibraties niet effectief kunnen uitvoeren. De meest voorkomende problemen met interne kalibraties zijn:

  Kosten van standaarden:  vaak zijn de kosten van de activa met de vereiste nauwkeurigheid om de kalibratie uit te voeren onbetaalbaar (het kan jaren van kalibraties kosten om voor één standaard te betalen).

  Procedures ontwikkelen: Veel procedures van fabrikanten zijn niet direct beschikbaar. Soms vereisen ze onderzoek en ontwikkeling. Dit kan honderden arbeidsuren kosten.

  Productiviteit van technici:  Vaak is de productiviteit per werknemer van een niet-commercieel kalibratielaboratorium slechts een fractie van wat kan worden verkregen via een extern commercieel kalibratielaboratorium dat is gespecialiseerd in automatisering, efficiënte procedures en ervaren management.

  Beheerskosten:  Het beheer van de werknemers, bedrijfsmiddelen, het onderhoud en de processen van een kalibratielaboratorium kan een zware last zijn voor bestaand managementpersoneel.

  Geen kerncompetentie: de algehele beheerlast van de operatie leidt af van de kerncompetentie van het bedrijf.

  Kalibratie terminologie

  Het gebied van kalibratie heeft een enorm vocabulaire waarin de methoden en processen worden beschreven die worden gebruikt om de meetnauwkeurigheid van masters, meters en andere meetinstrumenten te verifiëren. De volgende definities zijn voor de meest gebruikte termen.

  A2LA zijn de initialen van American Association for Laboratory Accreditation, een accreditatiebureau zonder winstoogmerk dat gespecialiseerd is in de accreditatie van kalibratie- en testlaboratoria.

  Accreditatie is een proces dat wordt gebruikt door een gekwalificeerd, onafhankelijk bureau om het kwaliteitssysteem en de technische mogelijkheden van een kalibratielaboratorium te verifiëren volgens een erkende norm zoals ISO 17025.

  Nauwkeurigheid definieert hoe dicht een gemeten waarde bij de werkelijke waarde van de dimensie ligt.

  Kalibratie is de reeks bewerkingen die, onder gespecificeerde omstandigheden, de relatie vaststellen tussen waarden van grootheden die worden aangegeven door een meetinstrument of meetsysteem, of waarden die worden weergegeven door een materiële maat of een referentiemateriaal en de overeenkomstige waarden gerealiseerd volgens normen.

  Kalibratiecertificaat of -rapport is het document met kalibratieresultaten en andere informatie die relevant is voor een kalibratie.

  Kalibratiefrequentie is de tijdsinterval waarmee instrumenten, meters en masters worden gekalibreerd. Deze intervallen worden bepaald door de gebruiker op basis van de gebruiksomstandigheden om ervoor te zorgen dat de prestaties of afmetingen binnen aanvaardbare grenzen blijven.

  Kalibratielimieten is een tolerantie die wordt toegepast op meters en instrumenten waarboven ze niet geschikt worden geacht voor gebruik.

  Internationale (Measurement) Standaard is een standaard erkend door een internationale overeenkomst om internationaal te dienen als basis voor het vaststellen van de waarde van alle andere standaarden van de betreffende hoeveelheid.

  Grenzen van Toelaatbare Fout (van een meetinstrument) zijn de extreme waarden van een fout toegestaan door specificaties, regelgeving, etc. voor een bepaald meetinstrument.

  Measurement Assurance is de techniek die kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: 1) gebruik van goede experimentele ontwerpprincipes zodat het gehele meetproces, de componenten ervan en relevante invloedsfactoren goed kunnen worden gekarakteriseerd, bewaakt en gecontroleerd; 2) volledige experimentele karakterisering van de onzekerheid van het meetproces, inclusief statistische variaties, bijdragen van alle bekende of vermoede invloedsfactoren, geïmporteerde onzekerheden en de voortplanting van onzekerheden gedurende het meetproces; en 3) het continu bewaken van de prestaties en de staat van de statistische controle van het meetproces met bewezen statistische procescontroletechnieken, waaronder het meten van goed gekarakteriseerde controlestandaarden samen met de normale werklast en het gebruik van geschikte controlekaarten.

  Meet- en testapparatuur omvat alle meetinstrumenten, meetstandaarden, referentiematerialen en hulpapparatuur die nodig zijn om een meting uit te voeren. Deze term omvat meetapparatuur die wordt gebruikt tijdens testen en inspectie, evenals apparatuur die wordt gebruikt bij kalibratie.

  Kwaliteitssysteem is de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en middelen voor het implementeren van kwaliteitsbeheer.

  Resolutie vertegenwoordigt de kleinste meeteenheid die door een instrument wordt geleverd.

  Traceerbaarheid is het pad waarlangs een meting kan worden herleid tot de bron waarvan deze is afgeleid, zoals NIST in de Verenigde Staten. Directe traceerbaarheid houdt in dat het laboratorium zijn primaire masters rechtstreeks laat kalibreren door zo’n bureau voor verminderde meetonzekerheid.

  Meetonzekerheid is een parameter die verband houdt met het resultaat van een meting en die de spreiding kenmerkt van de waarden die redelijkerwijs aan de meting kunnen worden toegeschreven.

  Veelvoorkomende conversies

  Breuken

  Cijfers rechts van de komma vertegenwoordigen het fractionele deel van het decimale getal. Elke plaatswaarde heeft een waarde die een tiende is van de waarde direct links ervan.

  Nummer Naam Breuk
  .1 tiende 1/10
  .01 honderdste 1/100
  .001 duizendste 1/1000
  .0001 tienduizendste 1/10000
  .00001 honderdduizendste 1/100000

  Voorbeelden:

  0,234 = 234/1000 (zei – punt 2 3 4, of 234 duizendste, of tweehonderd vierendertig duizendste)

  4,83 = 4 83/100 (gezegd – 4 komma 8 3, of 4 en 83 honderdsten)

  SI-voorvoegsel

  Nummer Voorvoegsel Symbool
  10 1 deka- da
  10 2 hecto- h
  10 3 kilo- k
  10 6 mega- M
  10 9 giga- G
  10 12 tera- T
  10 15 peta- P
  10 18 exa- E
  10 21 zeta- Z
  10 24 yotta- J
  10 -1 beslis- d
  10 -2 centi- c
  10 -3 milli- m
  10 -6 micro- u (griekse mu)
  10 -9 nano- n
  10 -12 pico- p
  10 -15 femto- f
  10 -18 atto- a
  10 -21 zepto- z
  24-10 yocto- j

  Romeinse cijfers

  I=1 (I met een balk wordt niet gebruikt)
  V=5 _ V=5,000
  X=10 _ X=10,000
  L=50 _ L=50,000
  C=100 _ C=100,000
  D=500 _ D=500,000
  M=1,000 _ M=1,000,000

  Er is geen nul in het Romeinse cijfersysteem.

  De nummers worden opgebouwd vanaf het grootste nummer aan de linkerkant, en het toevoegen van kleinere nummers aan de rechterkant. Alle cijfers worden dan bij elkaar opgeteld.

  De uitzondering zijn de afgetrokken cijfers, als een cijfer voor een groter cijfer staat, trek je het eerste cijfer af van het tweede. Dat wil zeggen, IX is 10 – 1= 9.

  Dit werkt alleen voor een klein cijfer voor een groter cijfer – IIX is bijvoorbeeld geen 8, het is geen erkend Romeins cijfer.

  Er is geen plaatswaarde in dit systeem – het getal III is 3, niet 111.

  Voorbeelden:

  1 = I
  2 = II
  3 = III
  4 = IV
  5 = V
  6 = VI
  7 = VII
  8 = VIII
  9 = IX
  10 = X

  11 = XI
  12 = XII
  13 = XIII
  14 = XIV
  15 = XV
  16 = XVI
  17 = XVII
  18 = XVIII
  19 = XIX
  20 = XX
  21 = XXI

  25 = XXV
  30 = XXX
  40 = XL
  49 = XLIX
  50 = L
  51 = LI
  60 = LX
  70 = LXX
  80 = LXXX
  90 = XC
  99 = XCIX

  Nummer Basis Systeem

  Decimaal(10) Binair(2) Ternair(3) Octaal(8) Hexadecimaal(16)
  0 0 0 0 0
  1 1 1 1 1
  2 10 2 2 2
  3 11 10 3 3
  4 100 11 4 4
  5 101 12 5 5
  6 110 20 6 6
  7 111 21 7 7
  8 1000 22 10 8
  9 1001 100 11 9
  10 1010 101 12 A
  11 1011 102 13 B
  12 1100 110 14 C
  13 1101 111 15 D
  14 1110 112 16 E
  15 1111 120 17 F
  16 10000 121 20 10
  17 10001 122 21 11
  18 10010 200 22 12
  19 10011 201 23 13
  20 10100 202 24 14

  Toevoegingstabel

  + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Tafel van vermenigvuldiging

  12 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
  11 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
  10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
  9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
  8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
  7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
  6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
  5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
  3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
  2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
  1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Omrekeningstabel breuk naar decimaal

  Belangrijke opmerking: elke reeks getallen die is onderstreept, betekent dat die getallen worden herhaald. 0,09 betekent bijvoorbeeld 0,090909….

  Alleen breuken in laagste termen worden vermeld. Om bijvoorbeeld 2/8 te vinden, vereenvoudigt u dit eerst tot 1/4 en zoekt u daarnaar in de onderstaande tabel.

  breuk = decimaal
  1/1 = 1
  1/2 = 0.5
  1/3 = 0.3 2/3 = 0.6
  1/4 = 0.25 3/4 = 0.75
  1/5 = 0.2 2/5 = 0.4 3/5 = 0.6 4/5 = 0.8
  1/6 = 0.16 5/6 = 0.83
  1/7 =  0.142857 2/7 =  0.285714 3/7 =  0.428571 4/7 =  0.571428
  5/7 =  0.714285 6/7 =  0.857142
  1/8 = 0.125 3/8 = 0.375 5/8 = 0.625 7/8 = 0.875
  1/9 = 0.1 2/9 = 0.2 4/9 = 0.4 5/9 = 0.5
  7/9 = 0.7 8/9 = 0.8
  1/10 = 0.1 3/10 = 0.3 7/10 = 0.7 9/10 = 0.9
  1/11 = 0.09 2/11 = 0.18 3/11 = 0.27 4/11 = 0.36
  5/11 = 0.45 6/11 = 0.54 7/11 = 0.63
  8/11 = 0.72 9/11 = 0.81 10/11 = 0.90
  1/12 = 0.083 5/12 = 0.416 7/12 = 0.583 11/12 = 0.916
  1/16 = 0.0625 3/16 = 0.1875 5/16 = 0.3125 7/16 = 0.4375
  11/16 = 0.6875 13/16 = 0.8125 15/16 = 0.9375
  1/32 = 0.03125 3/32 = 0.09375 5/32 = 0.15625 7/32 = 0.21875
  9/32 = 0.28125 11/32 = 0.34375 13/32 = 0.40625
  15/32 = 0.46875 17/32 = 0.53125 19/32 = 0.59375
  21/32 = 0.65625 23/32 = 0.71875 25/32 = 0.78125
  27/32 = 0.84375 29/32 = 0.90625 31/32 = 0.96875

  Wilt u een repeterend decimaalteken omzetten in een breuk? Volg deze voorbeelden:
  Let op het volgende patroon voor herhalende decimalen:

  0,22222222… = 2/9
  0,54545454… = 54/99
  0,298298298… = 298/999
  Delen door 9 veroorzaakt het herhalende patroon.

  Let op het patroon als nullen het herhalende decimaalteken volgen:

  0,022222222… = 2/90
  0,00054545454… = 54/99000
  0,00298298298… = 298/99900
  Het toevoegen van nullen aan de noemer voegt nullen toe vóór het herhalende decimaalteken.

  Om een decimaal getal dat begint met een niet-herhalend deel, zoals 0,21456456456456456…, om te zetten in een breuk, schrijft u het als de som van het niet-herhalende deel en het herhalende deel.

  0,21 + 0,00456456456456456…
  Converteer vervolgens elk van deze decimalen naar breuken. De eerste decimaal heeft een deler van de macht tien. De tweede decimaal (die zich herhaalt) wordt geconverteerd volgens het hierboven gegeven patroon.

  21/100 + 456/99900
  Voeg deze breuken nu toe door beide uit te drukken met een gemene deler

  20979/99900 + 456/99900
  en voeg toe.
  21435/99900

  Vereenvoudig het tot slot tot de laagste termen
  1429/6660

  en controleer je rekenmachine of met staartdeling.
  = 0,2145645645…

  Eenheidsconversietabel voor lengtes en afstanden

  Een opmerking over het metrieke stelsel:
  Voordat u deze tabel gebruikt, converteert u eerst naar de basismeting. Zet bijvoorbeeld centimeters om in meters, zet kilo’s om in grammen.

  De notatie 1,23E – 4 staat voor 1,23 x 10-4 = 0,000123.

  van \ tot = __ voet = __ inch = __ meter = __ mijl = __ meter
  voet 12 0,3048 (1/5280) (1/3)
  duim (1/12) 0,0254 (1/63360) (1/36)
  meter 3.280839... 39.37007... 6.213711...E - 4 1.093613...
  mijl 5280 63360 1609.344 1760
  werf 3 36 0,9144 (1/1760)

  Gebruiken: zoek de eenheid die u wilt converteren van in de linkerkolom en vermenigvuldig deze met de uitdrukking onder de eenheid die u wilt converteren naar.
  Voorbeelden: foot = 12 inch; 2 voet = 2×12 inch.
  Nuttige exacte lengte-relaties
  mijl = 1760 meter = 5280 voet
  tuin = 3 voet = 36 inch
  voet = 12 inch
  inch = 2,54 centimeter

  Eenheidsconversietabellen voor gebieden

  Een opmerking over het metrieke stelsel:

  Voordat u deze tabel gebruikt, converteert u eerst naar de basismaat. Reken bijvoorbeeld centimeters om naar meters, converteer kilogrammen naar grammen.

  van \ tot = __ acres = __ voet2 = __ inch2 = __ meter2 = __ mijl2 = __ yards2
  acre 43560 6272640 4046.856... (1/640) 4840
  voet2 (1/43560) 144 0,09290304 (1/27878400) (1/9)
  inch2 (1/6272640) (1/144) 6.4516E - 4 3.587006E - 10 (1/1296)
  meter2 2.471054...E - 4 10.76391... 1550.0031 3.861021...E - 7 1.195990...
  mijl2 640 27878400 2,78784E + 9 2.589988...E + 6 3097600
  werf2 (1/4840) 9 1296 0,83612736 3.228305...E - 7

  Gebruiken: zoek de eenheid die u wilt converteren van in de linkerkolom en vermenigvuldig deze met de uitdrukking onder de eenheid die u wilt converteren naar.
  Voorbeelden: foot2 = 144 inches2; 2 voet2 = 2×144 inch2.

  Handige exacte oppervlakte- en lengterelaties
  acre = (1/640) mijl2
  mijl = 1760 meter = 5280 voet
  tuin = 3 voet = 36 inch
  voet = 12 inch
  inch = 2,54 centimeter

  Merk op dat bij het converteren van oppervlakte-eenheden:
  1 voet = 12 inch
  (1 voet)2 = (12 inch)2 (vierkant aan beide zijden)
  1 voet2 = 144 inch2
  De lineaire & gebiedsrelaties zijn niet hetzelfde!

  Eenheidsconversietabellen voor volumes

  Een opmerking over het metrieke stelsel:
  Voordat u deze tabel gebruikt, converteert u eerst naar de basismeting. Reken bijvoorbeeld centimeters om naar meters, kilogrammen naar grammen, etc.

  De notatie 1,23E – 4 staat voor 1,23 x 10-4 = 0,000123.

  van \ tot = __ voet3 = __ gallons = __ inches3 = __ liter = __ meter3 = __ mijl3 = __ pinten = __ liter = __ meter3
  voet3 7.480519... 1728 28.31684... 0,02831684... 6.793572E - 12 59.84415... 29.92207... (27/1)
  liter 0,1336805... 231 3.785411... 0,003785411... 9.081685...E - 13 8 4 0,004951131...
  inch3 (1/1728) (1/231) 0,01638706... 1.638706...E - 5 3.931465...E - 15 (1/28.875) (1/57,75) (1/46656)
  liter 0,03531466... 0,2641720... 61.02374... (1/1000) 2.399127...E - 13 2.113376... 1.056688... 0,001307950...
  meter3 35.31466... 264.1720... 61023.74... 1000 2.399127...E - 10 2113.376... 1056.688... 1.307950...
  mijl3 1.471979...E + 11 1.101117...E + 12 2.543580E + 14 4.168181...E + 12 4.168181...E + 9 8.808937...E + 12 4.404468...E + 12 5.451776...E + 9
  pint 0,01671006... (1/8) 28.875 0,4731764... 4.731764...E - 4 1.135210...E - 13 (1/2) 6.188914...E - 4
  kwart 0,03342013... (1/4) 57,75 1.056688... 9.463529...E - 4 2.270421...E - 13 2 0,001237782...
  werf3 27 0,004951131... 46656 0,001307950... 0,7645548... 1.834264...E - 10 1615.792... 807.8961...

  Gebruiken: zoek de eenheid die moet worden omgerekend van in de linkerkolom en vermenigvuldig deze met de uitdrukking onder de eenheid die moet worden omgerekend naar.
  Voorbeelden: foot3 = 1728 inches3; 2 voet3 = 2×1728 inch2.

  Nuttige exacte volumerelaties

  vloeibare ounce = (1/8) kop = (1/16) pint = (1/32) quart = (1/128) gallon
  gallon = 128 fluid ounces = 231 inches3 = 8 pints = 4 quarts
  quart = 32 fluid ounces = 4 kopjes = 2 pints = (1/4) gallon

  Nuttige exacte lengterelaties

  cup = 8 fluid ounces = (1/2) pint = (1/4) quart = (1/16) gallon
  mijl = 63360 inch = 5280 voet = 1760 meter
  yard = 36 inch = 3 voet = (1/1760) mijl
  voet = 12 inch = (1/3) yard = (1/5280) mijl
  pint = 16 vloeibare ounces = (1/2) quart = (1/8) gallon
  inch = 2,54 centimeter = (1/12) voet = (1/36) yard
  liter = 1000 centimeter3 = 1 decimeter3 = (1/1000) meter3

  Merk op dat bij het omrekenen van volume-eenheden:
  1 voet = 12 inch
  (1 voet)3 = (12 inch)3 (kubus aan beide zijden)
  1 voet3 = 1728 inch3
  De lineaire en volumerelaties zijn niet hetzelfde! 

  Omrekeningstabel breuk naar decimaal

  Nummer Voorvoegsel Symbool
  10 1 deka- da
  10 2 hecto- h
  10 3 kilo- k
  10 6 mega- M
  10 9 giga- G
  10 12 tera- T
  10 15 peta- P
  10 18 exa- E
  10 21 zeta- Z
  10 24 yotta- Y
  10 -1 deci- d
  10 -2 centi- c
  10 -3 milli- m
  10 -6 micro-
  10 -9 nano- n
  10 -12 pico- p
  10 -15 femto- f
  10 -18 atto- a
  10 -21 zepto- z
  10 -24 yocto- y

  Hiërarchie van decimale getallen

  Ga als volgt te werk om decimaal getallen te delen:

 • Als de deler geen geheel getal is:
 • Verplaats de komma in de deler helemaal naar rechts (om er een geheel getal van te maken).
 • Verplaats de komma in het deeltal hetzelfde aantal plaatsen.
 • Verdeel zoals gewoonlijk. Als de deler niet gelijk in het deeltal komt, voeg dan nullen toe aan de rechterkant van het laatste cijfer van het deeltal en blijf delen totdat het gelijk is of er een herhalend patroon verschijnt.
 • Plaats de komma in het resultaat direct boven de komma in het dividend. [Laat het me zien. Toon en markeer de komma in het quotiënt, tussen de 4 en 9]
 • Controleer je antwoord: gebruik de rekenmachine en vermenigvuldig het quotiënt met de deler. Is het gelijk aan het dividend?
 • Laten we een voorbeeld bekijken.

 • Een offerte aanvragen